Regulamin

REGULAMIN PIELGRZYMKI TRZEŹWOŚCIOWEJ

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze modlitewno pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

- jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia średni ok. 40 km.,

- akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjno-katechetyczny charakter (codzienne uczestnictwo we Mszy św. oraz czynny udział we wspólnej modlitwie, nabożeństwach, śpiewach, konferencjach),

- pragnie pogłębić swoją formację chrześcijańską i szczerym sercem poszukuje Boga,

- będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki,

- dokona zapisu na pielgrzymkę i zaakceptuje niniejsze zasady.

3. Osoby nieletnie:

- do lat 15 mogą brać udział tylko w towarzystwie osoby dorosłej,

- w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Pielgrzymi winni troszczyć się o dobry klimat w czasie pielgrzymki poprzez: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych zwłaszcza słabszych. Zwracają się do siebie „siostro” i „bracie”.

5. Przy zapisie pielgrzymi otrzymują identyfikator, znaczek i chustę (należy je nosić zawsze przy sobie na widocznym miejscu).

6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

- odpowiedni, skromny strój (zakaz noszenia ekstrawaganckich ubiorów, krótkich spodenek i spódnic, ubrań z odsłoniętymi ramionami)

- bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu;

- telefonów komórkowych można używać tylko na postojach i noclegach;

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

- przepisów o ruchu drogowym , - zarządzeń władz terytorialnych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, itp.)

- wskazań kierownictwa pielgrzymki i służby porządkowej.

8. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość; śmieci składają do przygotowanych worków.

9. Opieka medyczna jest zapewniona przez organizatorów w stopniu podstawowym. Z racji na zły stan zdrowia pątnik – po konsultacji z osobą odpowiedzialną za służbę medyczną – może skorzystać z przewozu samochodem. Osoby korzystające ze specjalnych leków, powinny takowe posiadać przy sobie we własnym zakresie.

10. Noclegi przewidziane są w domach gospodarzy. Miejsca noclegowe wyznaczają kwatermistrzowie. Obowiązuje zakaz wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn. W duchu pokuty należy nastawić się na pewne niewygody. Mycie winno odbywać się w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy. Należy też pamiętać o zachowaniu chrześcijańskiej postawy wdzięczności oraz obowiązującej bezwzględnej ciszy nocnej od

godz. 22.oo.

11. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

- upomnienie;

- usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

12. Osoba zapisując się na pielgrzymkę wyraża zdogę na zamieszczanie i rozpowszechnianie wizerunku w materiałach informacyjnych, promocyjnych, opisujących PPMoTNP na stronach internetowych i w innych mediach (zdjęcia, filmy, imię i nazwisko);

13. Osoba zapisując się na pielgrzymkę wyraża zgodę na przetważanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Oświadczam, że znam regulamin pielgrzymki i zobowiązuję się go przestrzegać

CHRYSTUSOWE PRAWO MIŁOŚCI

…………………………………

podpis pielgrzyma